Kim jesteśmy

Stowarzyszenie o nazwie “Towarzystwo Ziemi Głogowskiej” jest dobrowolnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Działa ono na rzecz miasta Głogowa i regionu. Jego główne cele statutowe to: wyzwalanie i pobudzanie inicjatyw społecznych, popieranie i upowszechnianie kultury, twórczości artystycznej i naukowej, działalność wydawnicza, popularyzowanie wiedzy o mieście i regionie, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych.
Poprzednikiem TZG było powołane do życia już w grudniu 1945 Koło Kulturalno-Oświatowe. Głównym założycielem był Adam Królak, ówczesny wiceburmistrz, działacz kulturalny, zapalony badacz i popularyzator wiedzy o Głogowie i okolicach. Postępująca stalinizacja zahamowała z czasem wielostronną działalność tego stowarzyszenia. W 1951 r. kilku działaczy koła utworzyło Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, stawiając sobie szersze zadania m.in. współudział w odbudowie miasta. Ówczesne realia polityczne doprowadziły wkrótce do rozproszenia Towarzystwa na kilka różnych organizacji, w których działały zresztą przeważnie te same osoby. Nieformalna działalność miała większe znaczenie niż statutowa. Dopiero w styczniu 1965 r. urzeczywistnił się postulat połączenia mniej lub bardziej formalnych grup w jedno stowarzyszenie pod nazwą Głogowskie Towarzystwo Kultury. Jego zasługi dla miasta pozostają niekwestionowane. Można wymienić choćby organizowanie sesji popularno – naukowych i wystaw, utworzenie Izby Muzealnej oraz następnie współudział w organizacji muzeum, powołaniu społecznego komitetu budowy Pomnika Dzieci Głogowskich i ogłoszeniu konkursu na odbudowę Starego Miasta. W r. 1977 w miejsce GTK powołano Towarzystwo Miłośników Głogowa, pod przewodem dotychczasowego prezesa GTK Mieczysława Kaczkowskiego. Pod tą nazwą funkcjonowało ono do września 1995 r., kiedy to sejmik powziął uchwałę o powrocie do istniejącej w początkach lat 50. nazwy Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. W istocie sfera zainteresowań członków obejmowała również teren byłego powiatu (w granicach do 1950 r.). Aktywność TMG w latach osiemdziesiątych nie była zbyt duża. Natomiast od 1991 r. notuje się wyraźne i rosnące ożywienie inicjatyw.
Pierwszym “hitem” były cykliczne prelekcje dotyczące historii miasta. Ich drukowane streszczenia nasunęły dr Januszowi Chutkowskiemu pomysł wydawania zeszytowej serii o nazwie “Encyklopedia Ziemi Głogowskiej”. Towarzysząca jej “Biblioteka EZG” przerosła z czasem – w sensie zaangażowania pracy i środków – wydawnictwo zeszytowe. Natomiast działalność wykładowcza prowadzona była nieregularnie.