Statut


S T A T U T
TOWARZYSTWA ZIEMI GŁOGOWSKIEJ
Uchwalony i zatwierdzony na SEJMIKU NADZWYCZAJNYM w dniu 30.09.1995 r.
wraz ze zmianami uchwalonymi
na Sejmikach Sprawozdawczo – Wyborczych w dniach 27. 01. 2001 r. i 06.03.2004 r.

na Sejmiku Nadzwyczajnym w dniu 14.01.2012 r.
oraz na Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 09.04.2016 r.

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter  działalności.

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Ziemi Głogowskiej” (w skrócie: TZG) i zwane jest
  w dalszej części Statutu „Towarzystwem”.
 2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Głogów.
 4. Terenem działania Towarzystwa jest miasto Głogów i Ziemia Głogowska oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2

 1. Towarzystwo używa pieczęci podłużnej zawierającą: nazwę, adres siedziby, dane: NIP, REGON, nr KRS z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 2. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej, przeznaczonej do znakowania zbiorów, zawierającej: nazwę Towarzystwa, logo oraz napis Dział Regionaliów.

§ 3

 1. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
 3. Towarzystwo może współpracować z innymi towarzystwami regionalnymi na terenie kraju i za granicą w formie dobrowolnych zrzeszeń lub federacji. Dotyczy to w szczególności organizacji o tym samym lub o podobnym profilu działania.
 4. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 3, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Sejmik większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział
  w Sejmiku.

 

Rozdział II

Cel działalności Towarzystwa

 

§ 4

Celem działalności Towarzystwa jest:

 1. Rozwijanie idei regionalizmu, kształtowanie tożsamości i więzi regionalnej, pielęgnowanie tradycji kultury regionalnej i dziedzictwa historycznego.
 2. Wyzwalanie i pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz miasta Głogowa i Ziemi Głogowskiej oraz regionu dolnośląskiego w zakresie działalności statutowej.
 3. Popularyzowanie wiedzy o Głogowie i Ziemi Głogowskiej oraz działanie na rzecz edukacji regionalnej.
 4. Gromadzenie i upowszechnianie źródeł wiedzy o Głogowie i Ziemi Głogowskiej
 5. Upowszechnianie dotychczasowego dorobku kultury, twórczości artystycznej i naukowej
  w Głogowie i na Ziemi Głogowskiej oraz popieranie dalszego rozwoju tych dziedzin.
 6. Skupianie wokół idei Towarzystwa regionalistów oraz działaczy społecznych i osób zawodowo zajmujących się upowszechnianiem kultury, oświaty i nauki.
 7. Podejmowanie działań służących ratowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci
  w Głogowie i na Ziemi Głogowskiej.
 8. Działanie na rzecz kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich związanych z historią oraz ze współczesnymi osiągnięciami lokalnymi i regionalnymi.

 

Rozdział III

Środki i formy działalności Towarzystwa

 

§ 5

 Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie książek, czasopism i innych publikacji.
 2. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów własnych drukowanych oraz materiałów w wersji elektronicznej.
 3. Pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentów życia społecznego, jako materiałów wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego.
 4. Dokumentowanie i propagowanie dorobku Towarzystwa.
 5. Organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych, zajęć edukacyjnych, wystaw, pokazów, wydarzeń, uroczystości i wycieczek związanych ze specyfiką historyczno – kulturową Głogowa i Ziemi Głogowskiej.
 6. Organizowanie wycieczek krajoznawczych.
 7. Współpracowanie na zasadach partnerskich z innymi towarzystwami, instytucjami kulturalno – oświatowymi i naukowymi.
 8. Prowadzenie badań naukowych we współpracy z ośrodkami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą
 9. Powoływanie komisji zainteresowań , opierających swą działalność na regulaminach zatwierdzonych przez Radę Towarzystwa.
 10. Prowadzenie innej działalności na rzecz Głogowa i Ziemi Głogowskiej.

 

Rozdział IV

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

 

§ 6

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

– zwyczajnych

– honorowych

– wspierających.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa poprzez złożenie deklaracji pisemnej. (Załącznik nr 1)
 2. Niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Towarzystwa i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie władz Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Towarzystwa zgodnie ze Statutem, bez prawa udziału w głosowaniu na Sejmiku oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 4. Członków zwyczajnych przyjmuje, w drodze uchwały, Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 § 8

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa. Nadanie godności członka honorowego następuje na Sejmiku, na wniosek Rady.

§ 9

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym. Cudzoziemcy, niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mogą być członkami wspierającymi.

Członków wspierających przyjmuje na drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 § 10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1.1. Czynnego i biernego prawa wyborczego władz Towarzystwa.

1.2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Towarzystwo.

1.3. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Towarzystwa.

1.4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa na zasadach ustalonych przez Zarząd.

1.5. Noszenia odznaki Towarzystwa.

1.6. Zaskarżania do Sejmiku orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa.

 1. Członek zwyczajny jest obowiązany do:

2.1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa.

2.2. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

2.3. Opłacania składek członkowskich.

§ 11

 1. Członek wspierający i członek honorowy posiada prawa określone w § 10. ust. 1. pkt. 1.2. – 1.6, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający i członek honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w obradach statutowych władz Towarzystwa.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 4. Członkowie honorowi, młodzież do 18 lat, renciści i emeryci są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 1. Komisja Rewizyjna.

1.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób i wybierana jest przez Sejmik.

1.2. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem rewizyjnym Towarzystwa. Kadencja jej trwa 3 lata.

1.3. Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza Komisji.

1.4. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez Sejmik.

1.5 W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji między obradami Sejmiku, prawo uzupełniania składu osobowego przysługuje Radzie Towarzystwa spośród wszystkich członków zwyczajnych.

§ 12

1. Przynależność do Towarzystwa ustaje w przypadku:

1.1. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka.

1.2. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłaszanej na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań.

1.3. Wykluczenia z Towarzystwa na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów i zasad etyki.

1.4. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkowa w postaci pozbawienia praw publicznych.

1.5. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Sejmiku.

1.6. Uchwały Zarządu o wykreśleniu z powodu niepłacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionej nieobecności w obradach Sejmiku przez okres 2 kadencji.

 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Sejmiku w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Sejmik rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Sejmiku jest ostateczna.
 2. Dla osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Rozdział V

Władze Towarzystwa

 § 13

Władzami Towarzystwa są:

 1. Sejmik,
 2. Rada,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna,
 5. Sąd Koleżeński.

§ 14

1. Władze Towarzystwa – Radę, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński wybiera Sejmik na okres 3 lat w głosowaniu, bezwzględną większością głosów.

Sposób glosowania (jawny, tajny) ustala Sejmik zwykłą większością głosów.

 1. Rada wybiera spośród siebie:

– prezesa,

– wiceprezesów

– sekretarza,

– skarbnika

– i pozostałych członków Zarządu.

§ 15

 1. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje społecznie.
 2. Osoby prowadzące sekretariat i księgowość mogą być opłacane z funduszy Towarzystwa.

§ 16

Uchwały i decyzje władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić glosowanie tajne.

 § 17

Sejmik Towarzystwa.

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Sejmik.
 2. Sejmiki są zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajny Sejmik zwoływany jest raz na trzy lata przez Zarząd.
 4. Nadzwyczajny Sejmik zwołuje Rada:

4.1. Z własnej inicjatywy.

4.2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4.3. Na umotywowany wniosek, co najmniej 1/3 wszystkich członków zwyczajnych.

4.4. W przypadkach określonych w pkt. 4.2 i 4.3 Nadzwyczajny Sejmik winien być zwołany nie później niż w ciągu 4 (czterech) tygodni od daty złożenia odpowiedniego wniosku.

4.5. Nadzwyczajny Sejmik obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 1. W Sejmiku biorą udział :

5.1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.

5.2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Rada powiadamia członków co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Sejmiku.
 2. Sejmik podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 1. Sejmik jest prawomocny przy obecności:

8.1. W pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych t.j. zwyczajnych.

8.2. W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 (piętnaście) minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 1. Sejmik obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 1. Do uprawnień Sejmiku należy :

10.1. Wybór Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

10.2. Uchwalanie ogólnych planów i wytycznych działalności Towarzystwa.

10.3. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze.

10.4. Uchwalenie Statutu i wprowadzenie zmian w Statucie Towarzystwa, większością kwalifikowaną 2/3 członków zwyczajnych, obecnych na posiedzeniu.

10.5. Rozpatrywanie odwołań i wniosków członków Towarzystwa.

10.6. Wysłuchiwanie sprawozdań i zatwierdzanie sprawozdań o pracy Rady, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego.

10.7. Udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Towarzystwa.

10.8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

10.9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, zgodnie z § 3.3. Statutu

10.10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

10.11. Nadawanie godności honorowego prezesa, w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa.

10.12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

10.13. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu mienia.

§ 19

 1. Rada Towarzystwa.

1.1. Rada jest naczelną władzą Towarzystwa w okresie między Sejmikami. Rada kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Sejmiku, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność przed Sejmikiem.

1.2. Rada Towarzystwa składa się z maksymalnie 21 członków, wybranych przez Sejmik Towarzystwa.

1.3. Kadencja Rady Towarzystwa trwa 3 lata.

1.4. Na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie Zarząd w składzie 7 lub 9 osób.

1.5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Rady w okresie kadencji, Rada ma prawo uzupełniania składu osobowego, w pierwszym rzędzie spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

1.6. Rada wytycza kierunki działalności Towarzystwa zgodnie ze Statutem i uchwałami Sejmiku Towarzystwa.

1.7. Rada ustala wysokość składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń.

1.8. W posiedzeniu Rady uczestniczą z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący komisji zainteresowań i inne zaproszone osoby.

1.9. Posiedzenia Rady Towarzystwa odbywają się przynajmniej dwa razy w roku, w tym jedno posiedzenie ma charakter sprawozdawczy.

1.10. Rada obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 1. Do obowiązków Rady Towarzystwa należy:

2.1. Rozpatrywanie okresowych sprawozdań Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

2.2. Uchwalanie rocznych planów i budżetu, zatwierdzanie sprawozdań z rocznych wydatków budżetowych oraz z realizacji planów pracy.

2.3. Dysponowanie majątkiem Towarzystwa.

2.4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Towarzystwa.

2.5. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa.

2.6. Rozpatrywanie innych zagadnień i problemów Towarzystwa niezastrzeżonych do kompetencji Sejmiku Towarzystwa.

2.7. Powoływanie i rozwiązywanie komisji zainteresowań oraz zatwierdzanie ich zadań i planu pracy.

2.8. Uchwały Rady Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne przy obecności co najmniej 50% członków Rady.

§ 20

 1. Prawa i obowiązki Zarządu Towarzystwa:

1.1. Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym Rady, kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie ze Statutem i uchwałami Sejmiku, Rady Towarzystwa, a także innymi przepisami prawa obowiązującymi Towarzystwo.

1.2. Zarząd się z składa z 7 lub 9 osób.

1.3. Kadencja Zarządu Towarzystwa trwa 3 lata.

1.4. Zarząd działa kolegialnie na posiedzeniach, w których mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, a także inne zaproszone osoby.

1.5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

1.6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Zarządu pochodzących z wyborów z powodu rezygnacji lub zawieszenia aktywnej działalności, to dokonuje się kooptacji spośród członków Rady. Liczba osób dokooptowanych do zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

2.1. Uchwalanie szczegółowych planów pracy Towarzystwa.

2.2. Opracowanie budżetu i jego realizacja.

2.3. Opracowanie okresowych planów pracy Towarzystwa.

2.4. Z upoważnienia Rady reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.

2.5. Przyjmowanie członków Towarzystwa.

2.6. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

2.7 Gospodarowanie budżetem Towarzystwa z zachowaniem i przestrzeganiem przepisów prawa finansowego.

2.8  Zwoływanie i organizowanie Sejmiku oraz Rady Towarzystwa.

2.9. Powoływanie stałych bądź doraźnych zespołów problemowych – sekcji Towarzystwa do realizacji zleconych im zadań.

2.10. Podejmowanie decyzji o przyjęciu przez Towarzystwo zleceń i ustalanie marży zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

2.11. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Towarzystwa.

 

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna.

1.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób i wybierana jest przez Sejmik.

1.2. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem rewizyjnym Towarzystwa. Kadencja jej trwa 3 lata.

1.3. Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza Komisji.

1.4. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez Sejmik.

1.5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji między obradami Sejmiku, prawo uzupełniania składu osobowego przysługuje Radzie Towarzystwa spośród wszystkich członków zwyczajnych.

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej.

2.1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2.2. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2.3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

3.1. Kontrola gospodarki finansowo-materialnej Towarzystwa.

3.2. Kontrola w zakresie przestrzegania postanowień Statutu Towarzystwa.

3.3. Składanie sprawozdań i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium (lub nie) Radzie i Zarządowi Towarzystwa.

 

§ 22

 1. Sąd Koleżeński.

1.1. Sąd Koleżeński liczy 3 – 5 osób i jest wybierany przez Sejmik Towarzystwa na okres 3 lat.

1.2. Sąd Koleżeński na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

 1. Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:

2.1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spornych spraw, między członkami Towarzystwa oraz między członkami a organami Towarzystwa, wynikłych na tle działalności Towarzystwa i nierozstrzygniętych postanowieniami Statutu.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 23

Majątek Towarzystwa stanowią środki trwałe i fundusze.

§ 24

Majątek Towarzystwa powstaje ze:

 1. Składek członkowskich.
 2. Darowizn i dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i prawnych.
 3. Spadków.
 4. Zapisów.
 5. Dochodów własnych z imprez, wydawnictw i prac zleconych. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między jego członków.
 6. Dotacji otrzymywanych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 25

Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 26

Zakazuje się przekazywania majątku Towarzystwa rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 27

Zakazuje się wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

§ 28

Zakazuje się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na to konto.
 2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość finansowo-księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 3. Zobowiązania majątkowe i finansowe podejmuje Zarząd Towarzystwa.
 4. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób.

Rozdział VII

Likwidacja Towarzystwa

 § 30

 1. Likwidacja Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Sejmiku. Wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów, przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.
 2. Likwidacja Towarzystwa może być przedmiotem obrad Sejmiku wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad Sejmiku. Do zawiadomienia określonego w § 17 ust. 6 należy załączyć projekt stosownej uchwały.
 3. Likwidatorami Towarzystwa są członkowie Rady.
 4. Majątek likwidowanego Towarzystwa przeznacza się na cel określony w uchwale Sejmiku o likwidacji Towarzystwa.
 5. W razie rozwiązania Towarzystwa przez Sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.
 6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w Statucie, maja odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Głogów, 09 kwietnia 2016 r.